Koolituse kvaliteedi tagamise alused

1. Üldsätted

1.1 MTÜ Eesti Kohtupsühhiaatria ja Kohtupsühholoogia Ühing (edaspidi EKKÜ) lähtub täienduskoolituse kvaliteedi tagamisel täiskasvanute koolituse seadusest, täiskasvanute täienduskoolituse kvaliteeditagamise juhend-materjalist täiskasvanute täienduskoolitusasutustele, põhikirjast ja õppekorralduse alustest.

1.2 EKKÜ korraldab täiskasvanutele suunatud tööalast täienduskoolitust.

2. Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

2.1 Koolitustegevus toimub sobilikel renditavatel pindadel, mis vastavad tervisekaitsenõuetele.

3. Õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

3.1 Õppekavade koostamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse õppekava koostamise juhendmaterjalist ja täienduskoolituse standardist.

3.2 Kooli õppekavas sätestatakse vähemalt järgmised andmed:
1) õppekava nimetus;
2) õppekavarühm;
3) õppeesmärk;
4) õpiväljundid;
5) õppekava koostamise alus;
6) sihtgrupp;
7) õppekeel;
8) õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;
9) õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;
10) õppe sisu;
11) õppekeskkonna kirjeldus;
12) õppemeetod;
13) nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid;
14) koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.

4. Koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

4.1 EKKÜ poolt korraldavate koolituste lektorid peavad omama kõrgemat erialast haridust.

4.2 Lektorite töö tulemuslikkust hinnatakse tagasisidelehtede abil. EKKÜ juhatus analüüsib koolitusel osalejate tagasisidet koolitusele ning vajadusel teeb parendusettepanekuid nii lektoritele kui õppekavva.

5. Täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise kord

5.1 Õppijatelt kogutakse koolituse lõpus tagasisidelehed, kus antakse hinnang kursuse sisule, lektoritele, koolituse korraldusele ning antakse võimalus kursusel/koolitusel osalejal teha parandusettepanekuid. Tagasisidet võib anda nii kirjalikult paberkandjal kui ka elektroonsel kujul.

5.2 EKKÜ juhatus analüüsib tagasiside lehtede põhjal koolituse kohta antud tagasisidet.

5.3 Koolituskeskus kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: nimi, e-post ja isikukood. Isikukood on vajalik tunnistuse jaoks. Isikuandmeid töödeldakse vastavalt Isikuandmete kaitse seaduse § 6 alusel.

6. Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

6.1 Info koolituste kohta on üleval EKKÜ kodulehel. Koolitustele on võimalik registreeruda e-kirja teel. Lisainformatsiooni koolituste kohta on võimalik saada kas e-kirja või telefoni teel.

6.2 Kõigi registreerunutega võetakse individuaalselt ühendust koolituse korraldaja poolt.

6.3 Kõik koolitusele registreerunud saavad enne koolituse algust teabe koolituse täpse korraldusliku poole kohta. Koolituse jaotusmaterjalid saadetakse enne koolituse algust osalejatele elektroonselt.