Õppekorraldus

I Üldsätted

1.1. MTÜ Eesti Kohtupsühhiaatria ja Kohtupsühholoogia Ühing (edaspidi EKKÜ) õppekorralduse alused on EKKÜ täienduskoolituste valdkondi, vorme ja korraldamist reguleeriv dokument, mis lähtub Täiskasvanute koolituse seadusest, EKKÜ põhikirjast ja teistest õigusaktides sätestatud põhimõtetest. EKKÜ tegevus koolitusasutusena on registreeritud majandustegevuse registris (majandustegevuse teate nr. 153268).

1.2. Täienduskoolituste vormid:
1)  tööalane täiendusõpe on  kutse-, ameti- ja/või erialaste teadmiste, oskuste ja vilumuste omandamiseks ja täiendamiseks suunatud täiendusõpe.
1.3. EKKÜ korraldab täiendusõpet järgmistest valdkondades:
1.3.1. Meditsiin: Psühhiaatria ja psühholoogia

1.4. Õppetöö toimub koolituskalendri ja ajakava alusel.
1.5. Koolituse pikkuse arvestamise aluseks on akadeemiline tund (1 akadeemiline tund on 45 minutit).
1.6. Koolituse korralduse, õppekavade ja ajakavadega saab tutvuda kodulehel www.ekkyhing.eu

II. Täienduskoolituste korraldamine

2.1. Koolitusele registreerumine e-kirja teel (info@ekkyhingu.eu).
2.2. Koolitusel osaleja avaldab EKKÜ-le koolituse alguses järgneva info: osaleja nimi, isikukood, e-maili aadress, koolituse eest maksja koordinaadid.

2.3. Õppetöös osalemine fikseeritakse koolitatava allkirjaga vastaval allkirjalehel.
2.4. Koolitus loetakse läbituks, kui õppekava mahust on täidetud vähemalt 75% ja teised õppekavast tulenevad nõuded (nt eksam, arvestus, praktiline töö vms).
2.5. Koolitusel osaleja täidab koolituse lõpus vastavad tagasisidelehed.
2.6. Kui koolitataval ei ole võimalik mõjuvatel põhjustel koolitusest osa võtta, tuleb sellest koheselt teavitada e-kirja: info@ekkyhing.eu.

2.7. Koolituskeskusel on õigus koolitusgrupi mittetäitumisel koolitus ära jätta või koolituse toimumine edasi lükata kuni koolitusgrupi täitumiseni.
2.8. Koolitusele registreerunuid teavitatakse koolituse edasilükkumisest või ärajätmisest e-posti teel.

III. Õppemaksu tasumise kord ja tähtaeg

3.1. Koolituse eest tasumine toimub arvel viidatud rekvisiitidel. Arve saadetakse e-mailiga. Arve tasutakse enne koolituse algust või arvel märgitud tähtajaks.
3.2. Arve tasumise tähtaeg on 7 päeva enne koolituse algust.

3.3. Koolitusele mitteilmumisel ja sellest mitteteatamisel, koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.
3.4. Osaliselt tagastatakse 90% õppetasust juhul, kui osaleja teavitab loobumisest mitte hiljem kui 14 päeva enne koolituse algust.

3.5. Koolituse ärajäämisel korraldajatest tulenevatel põhjustel makstakse koolituse tasu tagasi.

IV. Täienduskoolituse osaleja

4.1. Täienduskoolituse osaleja on isik, kes õpib EKKÜ poolt korraldataval täiendkoolitusel täienduskoolituse õppekava alusel.
4.2. Täienduskoolituse osalejal on koolituskeskuses järgmised õigused ja kohustused.
4.2.1. Osaleja õigused:
1) enne kursusele õppima asumist tutvuda koolituskeskuse õppekorralduse, õppekavaga ning saada täiendavat infot koolituse kohta;
2) valida vastavalt oma huvidele, võimetele ja võimalustele vastav õppekava;
3) osaleda täienduskoolituse õppekava kirjelduses ettenähtud õppetegevuses;
4) saada täienduskoolituse õppekava  kirjelduses ettenähtud õppematerjale;
5) lahkuda omal soovil enne õppeperioodi lõppu, kusjuures sel juhul õppemaksu ei tagastata;
6) saada täienduskoolituse osalemist ja/või täiendusõppe läbimist tõendavaid dokumente.
4.2.2 Osaleja kohustused:
1) täita täienduskoolituse läbimiseks õppekavas ettenähtud nõudeid­;
2) järgida üldtunnustatud käitumisnorme;
3) täitma koolituskeskuse poolt kehtestatud sisekorra eeskirju;
4) vältida koolituskeskuse vara rikkumist või hävimist ning selle juhtumisel hüvitada täielikult tekitatud kahju;
5) koolitusest osalemisest loobumisel teatada sellest esimesel võimalusel.

V. Täiendkoolitus ja täienduskoolituse õppekava.

5.1. Täienduskoolitus võib koolituskeskuses toimuda koolitusena või koolituste tsüklina.
5.2. Täienduskoolituse alusdokumendiks on täienduskoolituse õppekava.
5.3. Täienduskoolituse õppekava kirjeldus sisaldab järgmiseid andmeid:
1) õppekava nimetus;
2) õppekavarühm;
3) õppekava eesmärk ja õpiväljundid;
4) õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;
5) õppekava kogu maht ja struktuur (akadeemiline tund);
6) õppe sisu;
7) õppekeskkonna kirjeldus;
8) õppematerjalide loend, juhul kui need on ette nähtud;
9) lõpetamise tingimused ja väljastavad dokumendid;
10) koolitaja kompetentsi tagava kvalifikatsiooni või õpi- ja töökogemuse kirjeldus.
5.4. Kinnitatud täienduskoolituse õppekavad avalikustatakse koolituskeskuse kodulehel www.ekkyhing.eu

VI. Väljastatavad dokumendid

6.1. Igale täiendkoolituses osalenule väljastatakse tõend või tunnistus.
6.2. Tõendi väljastamise kord:
täiendkoolituses osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse täienduskoolituses osalenud isikule juhul, kui koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või õppija ei saavutanud neid.
6.3. Tunnistuse väljastamise kord:
tunnistus täiendkoolituse läbimise kohta väljastatakse juhul, kui koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutatust ja koolitusel osaleja saavutas need.
6.4. Tunnistusele ja/või tõendile märgitakse järgmised andmed:
1) õppija nimi ja isikukood;
2) koolituskeskuse nimi ja registrinumber;
3) õppekava nimetus;
4) täienduskoolituse toimumise aeg ja maht;
5) tõendi või tunnistuse väljaandmise koht ja kuupäev;
6) tõendi või tunnistuse number.
6.5. Tunnistuse lisas märgitakse omandatud õpiväljundid, õpiväljundite saavutatuse hindamise viisid (näiteks eksam, test, praktiline töö või muu taoline) ja koolitajate nimed.

6.6. Tunnistuse või tõendi allkirjastab EKKÜ juhatuse liige.
6.7. Tunnistusi ja tõendeid võib väljastada ka elektrooniliselt.
6.8.Tunnistuse kaotamisel, hävimisel või rikkumisel väljastatakse täienduskoolituse läbinud isikule tema avalduse alusel vastav duplikaat.
6.9. Tunnistuse duplikaat vormistatakse ja väljastatakse samaselt originaaltunnistusega. Plangi paremasse nurka trükitakse täiendavalt sõna „DUPLIKAAT“. Duplikaadi väljastamise hind on 15 eurot.

VII. Kvaliteeditagamine

Kvaliteeditagamise aluseks on võetud “Täiskasvanute täienduskoolituse kvaliteeditagamise  juhendmaterjal täiskasvanute täienduskoolitusasutustele“:
7.1. Sisehindamine ja tagasiside kogumine koolitusel osalejatelt; tagasiside kasutamine arendustegevuses;
7.2. Koolituste sisulise ja korraldusliku kvaliteedi tagamine: tagasisideküsitluste läbiviimine: osalejate ja lektorite seas (suuline või kirjalik vorm).

7.3. Õppejõudude kvaliteedi tagamine.

VIII. Vaidluste lahendamise kord

8.1. Ettepanekute ja kaebuste esitamise õigus on kõigil EKKÜ koolitustel osalejatel.
8.2. Konfliktid ning arusaamatused lahendatakse läbirääkimiste teel.
8.3. Ettepanekuid ja kaebusi saab esitada ainult kirjalikult.
8.4. Suuliselt võib kaebust esitada koolituse organiseerijale eeldusel, et ei soovita kirjalikku vastust ning probleem saab kohese lahenduse ega vaja edasist käsitlemist. Suulisi kaebusi ei registreerita.
8.5. Kõigile kirjalikele ettepanekutele ja kaebustele vastatakse mõistliku aja jooksul, kuid mitte hiljem kui 15 päeva möödudes ettepaneku või kaebuse registreerimisest, avaldajale sobival viisil. Kirjalikke ettepanekuid ja kaebusi menetleb EKKÜ juhatus kaasates kaasates asjasse puutuvaid isikuid.
8.6. Kõik esitatud kaebused kogutakse lahendamise järgselt kaebuste lahendamise kausta.
8.7. Kaebuste lahendamise kaust asub EKKÜ registriaadressil Kotka 12, Tallinn.

8.8. Ettepanekud ja kaebused võetakse arvesse asutuse töö korraldamisel ning tegevusplaanide koostamisel.
8.9. Anonüümseid ettepanekuid ja kaebusi ei registreerita ega menetleta üldises korras. Kui ettepanek või kaebus on arusaadav ja põhjendatud, siis antakse see tutvumiseks ja arvestamiseks asjasse puutuvale spetsialistile.
8.10. Vaidlused, mida pole võimalik lahendada läbirääkimiste teel, lahendatakse seaduses ettenähtud korras.

 IX. Rakendussätted

9.1. Koolituskeskuse õppekorralduse kord kehtib alates 01.09.2016.